....Brammer Family portraits to identify - billbrammer